Realkompetencevurdering

   

  Metoder og procedurer på Paderup  Gymnasium

   

  Formål

  En realkompetencevurdering er individuel, vederlagsfri og har i henhold til Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering (BEK nr 453 af 10/06/2008) til formål at give anerkendelse  af en elevs samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet, i forhold til målene for de fag, der indgår i den almengymnasiale uddannelse på Paderup Gymnasium.

  Har du adgang til at blive optaget på Paderup Gymnasium, giver vi dig mulighed for at få foretaget en kompetencevurdering i forhold til målene for de enkelte fag, der indgår i en almengymnasial eksamen, og som aktuelt udbydes og oprettes eller inden for de seneste par år har været udbudt og oprettet på Paderup Gymnasium.

   

  Sådan gør du

  Hvis du ønsker at få foretaget en individuel kompetencevurdering, skal du ansøge herom hos rektor. Det gør du ved at fremsende en mail til gymnasiet: pg@paderup-­‐gym.dk. Herefter inviteres du til en samtale, hvor du skal fremlægge relevant dokumentation for de kompetencer, der ønskes vurderet, med angivelse af det fag og det niveau, som er udgangspunkt for vurderingen.

  Paderup Gymnasium kan være behjælpelig med at

  • vejlede dig om behov og mulighed for, at du selv skaffer dokumentation for relevante kompetencer,
  • vurdere, på hvilket niveau dine kvalifikationer og kompetencer skønnes at være,
  • vurdere dokumentationen for dine kompetencer
  • og udarbejde en vurderingsplan.

  Vi kan dog også afslå at iværksætte en realkompetencevurdering, hvis vi skønner, at dine dokumenterede kompetencer ikke eller kun i begrænset omfang svarer til hele eller dele af målet for det fag, vurderingen ønskes foretaget i forhold til.

   

  Sådan foregår det

  Iværksætter vi et vurderingsforløb, tilrettelægger vi dette sammen med dig. Der kan være tale om et sammenhængende eller et opdelt forløb, hvor vi vil anvende metoder, der giver dig mulighed for at demonstrere og få vurderet de kompetencer, der er relevante i forhold til målene for det fag og det niveau, der ligger til grund for vurderingen.

  Metoder til vurderingen af ansøgerens viden og færdigheder kan bl.a. være:

  • vurdering af skriftlig dokumentation af kompetencer, 
  • strukturerede interviews i forskellige faser i vurderingsprocessen,
  • vurderingsskemaer i forhold til fagets mål og faglige indhold,
  • observation og bedømmelse af dine kompetencer,
  • test, herunder it‐baserede, til vurdering af din viden samt dine færdigheder og kompetencer.

  Vurderingen baseres på et skøn over din samlede viden og dine samlede kompetencer og færdigheder.

   

  Kompetencebevis

  Hvis dine kompetencer vurderes til fuldt og ligeværdigt at opfylde de fastsatte mål for det fag og det niveau, der er foretaget en vurdering i forhold til, udsteder Paderup Gymnasium til dig efter anmodning et kompetencebevis for et helt fag. Beviset træder i stedet for et prøvebevis i det pågældende fag på det pågældende niveau, hvis dette fag normalt afsluttes med prøve.
  Kompetencebeviset er sidestillet med et enkeltfagsbevis uden karakterfastsættelse.

  Hvis dine kompetencer vurderes til ligeværdigt at bidrage til at opfylde dele af de krav, der er fastsat i målene for det fag og det niveau, der er foretaget en vurdering i forhold til, udsteder Paderup Gymnasium til dig efter anmodning herom et kompetencebevis herfor.