Til Menu  

  Studie- og ordensregler for Paderup Gymnasium


  Studie- og ordensreglerne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse BEK nr. 1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser samt den tilhørende vejledning.

   

  Formål

  Studie- og ordensreglerne for Paderup Gymnasium har til formål at sikre de bedste vilkår for eleverne og de ansatte i skolens dagligdag og til at fremme en aktiv indsats i undervisningen, som er funderet i solid faglighed.
  Reglerne skal sikre, at skolen er et trygt sted at være, samtidig med at brugerne behandler hinanden med respekt og tolerance. Dette betyder, at:

  • Man skal opføre sig ordentligt og tage hensyn til sine medmennesker i undervisnings- såvel som i sociale sammenhænge.
  • Man skal vise ansvarlighed i brugen af skolens bygninger og udendørsarealer, inventar og tekniske udstyr og behandle disse samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt. Skolens opkræver økonomisk erstatning for forvoldte skader.
  • Man skal opføre sig ordentligt i brugen af computere og Internet i skolearbejdet, dvs. ikke downloade, lagre eller distribuere ulovligt eller stødende materiale. Man skal overholde de regler, som i øvrigt præciseres ved opkobling til skolens net.
  • Man skal følge skolens rygepolitik, dvs. at rygning ikke er tilladt på skolens område.
  • Der må under ingen omstændigheder medtages, indtages eller formidles alkohol eller euforiserende stoffer på skolen – ligesom det er forbudt at møde på skolen i påvirket tilstand. Dette gælder også undervisningsaktiviteter uden for skolen. Øl og vin er tilladt ved særlige lejligheder efter rektors tilladelse.
  • Alle skal bidrage til, at klasselokalerne er pæne og ryddelige, herunder at stole sættes op, papiraffald og lignende fjernes af hensyn til rengøringen.
  • Man skal også opføre sig ordentligt og udvise ansvarlighed, når man i skolesammenhæng er uden for skolens arealer, f.eks. på ekskursion eller studierejse. I forbindelse med studierejser underskrives en særskilt kontrakt om opførsel og konsekvenser.

   

  Sanktioner

  Ved overtrædelse af disse regler kan skolen efter situationens alvor give en pædagogisk tilrettevisning eller iværksætte sanktioner, som er:

  • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
  • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage i et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
  • Bortvisning fra skolen i særligt graverende tilfælde.


  Sanktionerne iværksættes efter en forudgående skriftlig advarsel, medmindre der er tale om særligt alvorlige tilfælde. Eleven gives efter forvaltningslovens regler mulighed for at kommentere sagen, inden afgørelsen om sanktionen træffes.

   

  Aktiv deltagelse

  Der er mødepligt til al undervisning samt til andre aktiviteter, som skolen afholder i skoletiden. Der er pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Ved aktiv deltagelse i undervisningen forstås, at eleverne

  • Møder rettidigt og velforberedt
  • Deltager aktivt i samtaler og diskussioner, både i klassen og i grupper
  • Afleverer alle skriftlige besvarelser og projekter rettidigt
  • Afleverer besvarelser, der kvalitativt lever op til det pågældende faglige niveau.

  I skoletiden skal man være hensigtsmæssigt påklædt, både på skolens område og ved deltagelse i ekskursioner, studierejser o.l. Dette indebærer blandt andet, at man skal være omklædt til idrætstøj, herunder medbringe fodtøj til formålet, og bære kitler efter lærerens anvisning i naturvidenskabelige fag. Det er ikke tilladt at gå med tildækket ansigt i skoletiden.

   

  Registrering

  Ved begyndelsen af hver lektion registrerer læreren fremmøde/fravær. Læreren registrerer afleverede/ikke afleverede skriftlige besvarelser. Registreringerne opgøres normalt for et år ad gangen. Registreringerne vil være tilgængelige for den enkelte elev elektronisk. Eleven har pligt til selv at kontrollere registreringerne og til i tilfælde af uenighed i oplysningerne at henvende sig til den pågældende lærer. I tilfælde af fejl i oplysningerne kontakter læreren herefter kontoret.

   

  Registrering af fravær

  Ved fravær fra undervisningen skal eleven skrive tidspunkt og begrundelse i Lectio. I tilfælde af fravær, der kan forudses, skal eleven melde fraværet til kontoret i forvejen og samtidig skrive det i Lectio.

   

  Registrering af skriftlige opgaver

  En afleveringsopgave påbegyndes i en almindelig lektion, hvor læreren kan hjælpe eleven godt i gang med opgaven. Ved timens slutning uploader eleven det, vedkommende har nået at skrive, til Lectio, og læreren fastsætter en endelig afleveringsfrist for opgaven. Afleverer eleven ikke den færdige opgave til den endelige afleveringsfrist, bedømmer læreren den allerede uploadede opgave. Afleverer eleven et blankt dokument, registrerer læreren den fraværende i Lectio. I særlige tilfælde kan læreren tillade, at en elev afleverer manglende skriftlige opgaver på et senere tidspunkt.

   

  Vurdering af fravær

  Fravær, inkl. ikke-afleverede skriftlige opgaver, registreres og indgår i skolens vurdering af elevens aktive deltagelse i undervisningen.
  Der tages i vurderingen højde for fravær forårsaget af:

  • Godskrevet deltagelse i anden undervisning på skolen.
  • Godskrevet deltagelse i en anden aktivitet i skoleregi som f.eks. idrætsstævne.
  • Godskrevet deltagelse i elevrådsmøder og møder i andre af skolens udvalg.
  • Godskrevet deltagelse i informationsmøder mv. i regi af Studievalg Østjylland.

   

  Godskrivning

  Har man deltaget i nogle af de ovennævnte aktiviteter, skal man henvende sig til sekretærene på kontoret for at få fraværet godskrevet. Skolen vurderer, hvilke aktiviteter der berettiger til godskrivning. Skolen kan i særlige tilfælde bestemme, at en elev pga. forsømmelser ikke kan deltage i et arrangement, som indebærer godskrevet fravær fra undervisningen.


  Der tages også til en vis grad højde for fravær forårsaget af sygdom, som er meddelt skolen. Skolen kan ved gentagne sygeperioder af flere dages varighed forlange en lægeerklæring. Skolen kan også forlange lægeerklæring i tilfælde, hvor en elev skal fritages for idræt, eller hvor en elev ønsker særlige hjælpemidler. I tilfælde, hvor skolen forlanger en lægeerklæring, afholdes udgiften til lægeerklæringen af skolen. Ved fravær fra eksamensbegivenheder afholdes udgiften til en eventuel lægeerklæring af eleven.


  Sanktioner

  Skolen reagerer ved for højt fravær. Elever kan indkaldes til samtale, når fraværet overstiger 5 %. De første samtaler finder normalt sted i efterårssemesteret mellem efterårsferien og juleferien. Det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvornår skolen reagerer med en pædagogisk tilrettevisning, eller en af følgende sanktioner, som kan iværksættes efter en skriftlig advarsel. Forældrene orienteres, hvis eleven er under 18 år.

  • Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke årskarakterer, og eventuelle allerede givne årskarakterer bortfalder. Iværksættes normalt ved et samlet fravær omkring 10 %, afhængig af årsagerne til fraværet.
  • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøven skal aflægges det følgende år. Iværksættes normalt ved et højt fravær i kun et enkelt fag.
  • Bortvisning fra skolen.


  Ved skriftlige advarsler om mulige sanktioner samt iværksættelse af selve sanktionerne følges forvaltningslovens regler om partshøring, således at eleven får normalt 7 dage til at fremkomme med bemærkninger, der kan have betydning for sagen.

   

  Oprykning

  Oprykning til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Eleven har krav på oprykning, når eleven har aflagt alle de krævede prøver og større skriftlige afleveringer og har mindst 2,0 i karaktergennemsnit af eksaminer, årsprøver og standpunktskarakterer.
  En elev kan nægtes oprykning til næste klassetrin, hvis skolen vurderer, at eleven på baggrund af de løbende evalueringer ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Eleven får mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes.

   

  Snyd med skriftlige opgaver

  Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig.
  Hvis en lærer på baggrund af denne definition konstaterer, at en elev har snydt, indberettes sagen til den ledelsesrepræsentant, der er tilknyttet klassen. Ledelsesrepræsentanten tager derefter en samtale med eleven, og skolen kan iværksætte en af følgende sanktioner:

  • Skriftlig advarsel.
  • Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke årskarakterer, og eventuelle allerede givne årskarakterer bortfalder.
  • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøven skal aflægges det følgende år.


  Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver, erklæres besvarelsen ugyldig. Den ledelsesrepræsentant, der er tilknyttet klassen, afgør efter samråd med rektor, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave.
  Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra den pågældende prøve, og eleven kan tidligst gå til eksamen det følgende år.
  Som en del af introduktionsforløbet i 1.g bliver eleverne orienteret om reglerne for snyd med skriftlige opgavebesvarelser og om konsekvenserne i tilfælde af snyd.

   

  Klage

  Elever, og forældre hvis eleven er under 18 år, kan klage til Undervisningsministeriet over skolens afgørelse mht. sanktioner. Klagen indgives senest 2 uger efter den pågældende afgørelse og stiles til rektor, som videresender klagen til Undervisningsministeriet vedlagt sin egen udtalelse i sagen. Før klagen videresendes, har klageren mulighed for med 1 uges frist at kommentere rektors udtalelse, og disse kommentarer medsendes til ministeriet.
  Ikrafttræden
  Studie- og ordensreglerne træder i kraft den 10/9 2013, og de gælder, indtil de eventuelt bliver ændret. Der er 19/3 2015 foretaget en mindre ændring vedr. praksis i forbindelse med godskrivning af fravær. Endvidere er praksis vedrørende registrering af skriftlige opgaver opdateret 1/3 2016, ligesom der er foretaget enkelte mindre præciseringer i teksten.