Studie- og ordensregler for Paderup Gymnasium

  På Paderup Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. Alle elever og ansatte på Paderup Gymnasium er orienteret om regelsættet, som er offentligt tilgængeligt på skolens hjemmeside.

   

  Studie- og ordensregler - Formål

  Studie- og ordensreglerne for Paderup Gymnasium skal medvirke til at opfylde formålene med stx-uddannelsen og bidrage til et godt undervisningsmiljø og god trivsel for eleverne.

   

  Reglerne gælder for skolens elever, ligesom de gælder for eventuelle selvstuderende ved deltagelse i vejledningsaktiviteter m.v., herunder laboratoriekurser, som gymnasiet afholder efter bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

   

  1. Studieregler

  På Paderup Gymnasium gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold:

  Som elev skal man:

  a) Møde rettidigt frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver ens fysiske tilstedeværelse. Dette gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for gymnasiets område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.

  b) Deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

  c) Rettidigt aflevere sine skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd, jf. nedenfor om snyd.

  d) Deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver o.l.

  e) Følge lærerens anvisninger om brug af mobiltelefon, computer mv., herunder placering af mobiltelefon i taske eller på kateder, lukning af computer o.l.

  f) Være hensigtsmæssigt påklædt i skoletiden, både på skolens område og ved deltagelse i ekskursioner, studierejser o.l. Dette indebærer bl.a., at man skal være omklædt til idrætstøj i idrætsundervisningen, herunder medbringe fodtøj til formålet, og bære kitler efter lærerens anvisning i naturvidenskabelige fag. Det er ikke tilladt at gå med tildækket ansigt i skoletiden.

  Snyd

  Man må som elev ikke foretage snyd og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at man selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse. Man skal endvidere selv aflægge de nødvendige prøver i overensstemmelse med formålene med stx-uddannelsen.

  Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig. Hvis en lærer på baggrund af denne definition konstaterer, at en elev har snydt, taler læreren med eleven og underretter den ledelsesrepræsentant, der er tilknyttet klassen. Ledelsesrepræsentanten kan derefter tage en samtale med eleven og vil typisk give eleven en skriftlig advarsel, hvis eleven har snydt med den overvejende del af opgavebesvarelsen, jf. kapitel 3 og 4 nedenfor.

  Fritagelse fra undervisning

  Paderup Gymnasium kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag. Dette kan ske, når eleven på grund af handicap eller funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

  Paderup Gymnasium kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, fx for sygdom. Som elev afholder man selv udgiften til den af skolen anmodede lægeerklæring.

   

  2. Ordensregler

  Som elev på Paderup Gymnasium skal man altid overholde almindelige normer for god orden og godt samvær, tage hensyn til sine medmennesker og sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes samt mellem eleverne og skolens bestyrelsesmedlemmer og ansatte. Herudover har man pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som gymnasiet giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

  På Paderup Gymnasium gælder herudover følgende regler om orden og samvær, som man som elev er underlagt i forbindelse med gymnasiets undervisning og øvrige skolerelaterede sammenhænge:

  a) Man skal bruge skolens lokaler, arealer, faciliteter og inventar med omtanke. Skolen kan opkræve økonomisk erstatning for forvoldte skader.

  b) Alle skal bidrage til, at klasselokalerne er pæne og ryddelige, herunder at stole sættes op, affald fjernes mv., af hensyn til rengøringen.

  c) Man skal opføre sig ordentligt i brugen af computere og internet i skolearbejdet, dvs. ikke downloade, lagre, distribuere ulovligt eller stødende materiale, og man skal overholde de regler, som i øvrigt præciseres ved brug af skolens netværk.

  d) Det er ikke tilladt at lyd- og billedoptage, herunder videreformidle (dele), en andens private forhold eller i øvrigt optage en anden person under omstændigheder, hvor den anden indlysende kan forlange sig unddraget fra en sådan optagelse og videreformidling. Dette gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

  e) Mobning, herunder digital mobning, er ikke tilladt. Ved mobning forstås det at skade en anden person ved at udsætte denne for en nedværdigende, krænkende eller ekskluderende behandling, fx fysisk, verbalt eller ved brug af et digitalt medie, jf. gymnasiets antimobbestrategi.

  f) Enhver form for voldelig og truende adfærd er i strid med almindelige normer for god orden og godt samvær og er følgelig ikke tilladt.

  g) Man skal følge gymnasiets rygepolitik, dvs. at det hverken er tilladt at ryge eller anvende tobaksvarer i skoletiden. 

  h) Der må under ingen omstændigheder medtages, indtages eller formidles alkohol eller euforiserende stoffer på skolen, ligesom det er forbudt at møde på skolen i påvirket tilstand. Dette gælder også undervisningsaktiviteter uden for skolen. Øl og vin er tilladt ved særlige lejligheder efter rektors tilladelse. Gymnasiet kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler.

  i) Det er ikke tilladt at tilskynde eller påvirke nogen til at handle i strid med skolens ordensregler.

   

  Elevadfærd uden for institutionen

  Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for gymnasiet, dvs. adfærd, som eleverne udviser i deres fritid, herunder digital adfærd, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Paderup Gymnasium, herunder ordenen og samværet på skolen.

   

  3. Procedure ved elevers overtrædelse af reglerne

  Registrering af fravær

  Ved begyndelsen af hver lektion registrerer læreren fremmøde/fravær digitalt. Læreren registrerer desuden afleverede/ikke-afleverede besvarelser. Registreringerne opgøres normalt for et år ad gangen, og de er tilgængelige for den enkelte elev elektronisk. Som elev har man pligt til selv at kontrollere registreringerne. I tilfælde af uenighed i oplysningerne skal man henvende sig til den pågældende lærer.

  Ved fravær fra undervisningen skal man som elev skrive årsagen til fraværet i gymnasiets studieadministrative system (Lectio). Dette gælder også fravær, der kan forudses, fx ved deltagelse i Forsvarets Dag eller varetagelse af et borgerligt ombud.

   

  Registrering af skriftlige opgaver

  En skriftlig besvarelse af en afleveringsopgave påbegyndes typisk i en almindelig lektion, hvor læreren kan hjælpe eleven godt i gang med opgaven. Ved timens slutning uploader man som elev det, man har nået at skrive, til Lectio, og læreren fastsætter en endelig afleveringsfrist for besvarelsen. Afleverer eleven ikke den færdige opgave til den endelige afleveringsfrist, bedømmer læreren den allerede uploadede opgave. Afleverer eleven et blankt dokument, registrerer læreren den fraværende i Lectio. I særlige tilfælde kan læreren tillade, at en elev afleverer manglende skriftlige opgaver på et senere tidspunkt.

   

  Vurdering af fravær

  Fravær, inklusive ikke-afleverede skriftlige opgaver, registreres og indgår i skolens vurdering af elevens aktive deltagelse i undervisningen.


  Der tages i vurderingen højde for fravær forårsaget af:

  • Godskrevet deltagelse i anden undervisning på skolen.
  • Godskrevet deltagelse i en anden aktivitet i skoleregi som fx et idrætsstævne.
  • Godskrevet deltagelse i elevrådsmøder og møder i andre af skolens udvalg.
  • Godskrevet deltagelse i informationsmøder mv. i regi af Studievalg Østjylland.

  Har man deltaget i nogle af de ovennævnte aktiviteter, skal man henvende sig til sekretærerne på kontoret for at få fraværet godskrevet. Skolen vurderer, hvilke aktiviteter der berettiger til godskrivning. Skolen kan i særlige tilfælde bestemme, at en elev pga. forsømmelser ikke kan deltage i et arrangement, som indebærer godskrevet fravær fra undervisningen, fx deltagelse i skoleforestilling, festudvalg eller elevrådsmøder. Se også kapitel 6 nedenfor.


  Der tages også til en vis grad højde for fravær forårsaget af sygdom, som er meddelt skolen. Skolen kan ved gentagne sygeperioder af flere dages varighed anmode eleven om en lægeerklæring. Ved fravær fra eksamensbegivenheder vil skolen bede om en lægeerklæring. Skolen kan også anmode om en lægeerklæring i tilfælde, hvor en elev ønsker særlige hjælpemidler. Eleven afholder selv udgiften til den af skolen anmodede lægeerklæring.

  Der tages ikke hensyn til fravær forårsaget af ferie, køretimer mv.

  Gymnasiet reagerer ved for højt fravær. Hver måned screener studievejlederne elevers fravær, og de indkalder en elev til samtale, hvis fraværet vurderes at være for højt.

  Der gøres opmærksom på, at en forudsætning for at modtage statens uddannelsesstøtte (SU) er, at man som elev vurderes at være studieaktiv. Der henvises i den forbindelse til SU-bekendtgørelsen (bek. nr. 1515 af 13. december 2017).

  Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver, kan Paderup Gymnasium mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning (”mundtlig advarsel”).

   

  I andre tilfælde af en eller flere overtrædelser af studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver, kan gymnasiet give eleven en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb, medmindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev, fordi denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

   

  4. Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

  Paderup Gymnasium kan træffe afgørelse om at iværksætte en eller flere af følgende andre sanktioner end skriftlige advarsler over for elever, der har overtrådt skolens studie- og ordensregler, herunder ved prøver:

   

  1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

   

  2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil ti skoledage. Gymnasiet registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.

   

  3) Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande under sit ophold på gymnasiet og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

   

  4) Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande. Gymnasiets iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til skolen. Som elev er man forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som gymnasiet har besluttet at tilbageholde, til skolen. Hvis man ikke opfylder denne forpligtelse, kan gymnasiet træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden. En sådan tilbageholdelse kan af praktiske eller pædagogiske grunde opretholdes ud over det tidspunkt, hvor gymnasiets tilbud ophører.

   

  5) Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.

   

  6) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

   

  7) Bortvisning fra gymnasiet og overflytning til en anden institution med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, hvis eleven bliver bortvist fra gymnasiet, træffer Paderup Gymnasium beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Gymnasiet kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.

   

  8) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

   

  Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til gymnasiet

  Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Paderup Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til skolen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

  Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til gymnasiet er mulig i følgende situationer:

  a) Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på gymnasiet om overholdelsen af skolens studie- og ordensregler. Dette kan fx være tilfældet, når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, der kan have direkte betydning for ordenen og samværet på skolen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.

  b) Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

   

  Betingede sanktioner

  Paderup Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

  Paderup Gymnasium kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, fx:

   

  1) Inden en nærmere frist skal en elev udbedre skadevirkningerne som følge af sin overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

   

  2) Inden en nærmere frist gennemfører en elev på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter o.l., som er egnede til at forebygge, at eleven gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

   

  5. Oprykning til næste klassetrin

  Paderup Gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

  Ved skoleårets afslutning tager skolen stilling til, om en elev skal nægtes oprykning til næste klassetrin. Skolen beregner det karaktergennemsnit, der i så fald skal være under 2,0, som et uvægtet gennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i officielle prøver til eksamen samt interne prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår. Desuden medregner skolen elevens standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning samt på første skoleår karaktererne i de afsluttende, interne prøver i grundforløbet (almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb).

  Paderup Gymnasium kan på grundlag af en faglig vurdering træffe afgørelse om, at eleven kan gå det klassetrin om, som eleven senest har gennemført. Det er en forudsætning for en afgørelse om at nægte en elev oprykning, at eleven ikke derved bliver mere end to år længere om at fuldføre sin uddannelse, end den er tilrettelagt til at vare, og at eleven ikke tidligere er nægtet oprykning til samme klassetrin. Hvis gymnasiet ikke træffer afgørelse om at lade eleven gå klassetrinnet om, udskriver gymnasiet eleven fra uddannelsen.

   

  6. Forvaltning

  Når Paderup Gymnasium træffer en afgørelse om iværksættelse af en sanktion i medfør af skolens studie- og ordensregler, gælder følgende regler:

   

  1) Bestemmelserne i forvaltningsloven, herunder bestemmelserne om habilitet, partshøring, begrundelse og klagevejledning. For elever, der er undergivet forældremyndighed, inddrager, informerer og partshører gymnasiet forældremyndighedens indehaver særskilt ved sagens indledning, behandling og afgørelse.

   

  2) Paderup Gymnasium træffer sin afgørelse på et retligt grundlag og med et indhold, der er sagligt, herunder med en sanktion, der er rimelig og relevant i forhold til den eller de konkrete overtrædelser af skolens studie- og ordensregler.

   

  3) Skolen kan kun træffe en afgørelse om iværksættelse af en sanktion efter kapitel 4, nr. 5-8 ovenfor, der er begrundet i en elevs fravær fra undervisningen, hvis elevens fravær ikke i væsentligt omfang er begrundet i elevens opfyldelse af sine forpligtelser efter lovgivningen, fx deltagelse i Forsvarets Dag eller varetagelse af et borgerligt ombud eller ved elevens deltagelse i elevdemokratiske møder o.l. Hvis elevens fravær efter skolens faglige vurdering i en ikke uvæsentlig grad må forventes at svække elevens faglige standpunkt i et eller flere fag, kan eleven ikke begrunde fravær med deltagelse i elevdemokratiske møder o.l. Skolen giver i så fald eleven meddelelse herom. Hvis eleven på trods af en sådan meddelelse efterfølgende er fraværende på grund af deltagelse i elevdemokratiske møder o.l., tillægger skolen sådant fravær samme vægt som andet fravær, når den træffer afgørelse om en sanktion på grund af elevens fravær fra undervisningen.

   

  4) Forud for sanktion nr. 2 samt 5-8 i kapitel 4 ovenfor vil Paderup Gymnasium give eleven en skriftlig advarsel om, at gymnasiet ved gentagen overtrædelse af studie- og ordensreglerne vil kunne iværksætte en eller flere af de nævnte sanktioner. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan gymnasiet dog iværksætte sanktionen uden forudgående skriftlig advarsel.

   

  5) Paderup Gymnasium træffer så vidt muligt en afgørelse om iværksættelse af sanktion nr. 5-6 i kapitel 4 ovenfor senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Hvis gymnasiet iværksætter en af nævnte sanktioner, gives ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i faget eller fagene, og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer i faget eller fagene bortfalder.

   

  7. Klage

  Man kan som elev – og ens forældre, hvis man selv er under 18 år – klage over en afgørelse efter gymnasiets studie- og ordensregler eller Undervisningsministeriets bekendtgørelse. En sådan klage skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til Paderup Gymnasium.

  Klagen skal være modtaget af Paderup Gymnasium senest ti dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at man som elev har modtaget den afgørelse, som man klager over. For en klage over en afgørelse efter gymnasiets studie- og ordensregler om en sanktion efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2 (skriftlig advarsel) eller § 6, stk. 1, nr. 1-3 (hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter, midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil ti dage samt forbud mod at medbringe og anvende private genstande eller typer af genstande), er fristen dog fem dage, inklusive dage uden undervisning.

  Hvis Paderup Gymnasium ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder skolen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Skolen sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest syv dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at skolen har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på fem dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til skolens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender skolen elevens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest fire dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at skolen har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.

  Adgangen til at klage over en bortvisning, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 8, er ikke begrænset til retlige spørgsmål.

   

  Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre gymnasiet henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet, træffer beslutning herom.

   

  Ikrafttræden

  Paderup Gymnasiums studie- og ordensregler er vedtaget på et møde i gymnasiets bestyrelse den 7. juni 2018, og de træder i kraft den 1. august 2018.

   

  Grundlaget for ovenstående studie- og ordensregler er Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (bek. nr. 1077 af 13. september 2017). https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192670

   

   

  Politik for mobiltelefoner

  På Paderup Gymnasium er det ikke tilladt at have en mobiltelefon fremme i timerne, medmindre den skal anvendes fagligt efter lærerens anvisning. Telefonen skal enten være placeret i elevens taske eller i en telefonramme i undervisningslokalet.

  Vedtaget i Pædagogisk Udvalg den 22. juni 2018.

   

  Rygepolitik

  På Paderup Gymnasium er det hverken tilladt at ryge eller anvende tobaksvarer i skoletiden, dvs. kl. 8:00-15:30 og i forbindelse med alle skolerelaterede aktiviteter. Endvidere er det ikke tilladt at ryge på skolens område. Klik her for at læse gymnasiets rygepolitik.