Paderup Gymnasiums vision

  Plads til den du er. Blik for den du kan blive.


  I 2020 er vi et gymnasium, der præsterer på et højt niveau, fordi vi ansporer til handlekraft, fordi vi fostrer samarbejdsglæde, fordi vi er tydelige omkring vores forventninger, og fordi vi undersøger, om vi når vores mål.

  Med et højt niveau mener vi, at vi tilskynder hver enkelt elev til at udnytte sit potentiale og løfte sig fagligt mest muligt i et miljø karakteriseret ved trivsel og samarbejde.

  Med handlekraft mener vi evnen til at møde udfordringer og skabe resultater i kraft af faglige kvalifikationer, sociale kompetencer, kreativitet og ansvarlighed for sig selv, for andre og for det faglige resultat.

  Med samarbejdsglæde mener vi trivslen i det fagligt og socialt stærke fællesskab. Et fællesskab, hvor den enkelte bærer fællesskabet, og fællesskabet bærer den enkelte frem mod resultater.

  Med tydelighed mener vi dels, at kommunikationen på skolen er åben, rettidig og præcis, dels at vi gør det klart, hvilket ansvar der hviler på elever, medarbejdere og ledelse, og hvilke forventninger vi har til hinanden.

  Med mål og undersøgelse mener vi, at vi opstiller ambitiøse mål, og at vi holder opmærksomt øje med vores fremskridt på vej mod disse mål gennem en bred vifte af evalueringsformer.


  Eleverne og visionen

  I løbet af de tre gymnasieår er målet, at vores elever udvikler sig fra elever til studerende.

  Man lærer bedst og mest, når man trives og er aktiv. Derfor er det vores ambition, at eleverne trives ved individuelt og i fællesskab at arbejde med fagene og stoffet for til stadighed at hæve deres faglige niveau.

  Vi møder eleverne med tydelige forventninger dels i form af specifikke læringsmål tilpasset det enkelte hold og den enkelte elev, dels om ansvarlighed og gensidig respekt. Således skal eleverne kunne holde øje med deres egen progression i kraft af de forskellige evalueringsformer, der indgår som en naturlig del af arbejdet.

  Vi tilbyder vores elever en engagerende dagligdag i skolens undervisning og demokrati og forsøger således at inspirere eleverne til at vise handlekraft, få appetit på læring og kreativitet og udvikle nysgerrighed på vores fælles omverden og kultur.


  Lærerne og visionen

  Lærerne tilbyder eleverne undervisning, der engagerer og motiverer, samtidig med at de understøtter en klasserumskultur og et læringsmiljø, som inviterer til faglighed, handlekraft og samarbejdsglæde. Lærerne planlægger såvel forløb som enkelte lektioner med klare læringsmål og tilbyder eleverne en bred vifte af evalueringsformer. Evalueringer udnyttes til at differentiere, justere og forbedre undervisningen. Lærernes kontakt til eleverne er præget af gensidig respekt og nysgerrighed på den enkelte elev og dennes faglige progression.

  Udvikling sker bedst i samarbejde med andre. Lærerne er derfor engagerede i pædagogiske udviklingsprojekter i faglige og tværfaglige læringsfællesskaber. Disse er ofte selvinitierede og selvledede, samtidig med at de indgår som en del af gymnasiets strategi. Udviklingsarbejdet har lokalt, nationalt og globalt udsyn.

  Lærernes arbejde foregår i et sundt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk, og lærernes daglige virke og udviklingsprojekter foregår inden for en tydeligt defineret ramme. Alle er klar over skolens mål og prioriteter.

  Således virker lærerne på et gymnasium med plads til handling og initiativ.


  Det teknisk-administrative personale og visionen

  Det teknisk-administrative personale (TAP) spiller en vigtig rolle i arbejdet med at vedligeholde og højne et sundt fysisk og psykisk læringsmiljø. TAP'erne sikrer en effektiv og smidig administration, der skaber det bedst mulige grundlag for undervisning og læring.

  TAP’erne stiller en veldrevet og proper skole til rådighed for lærere og elever, samtidig med at de understøtter en atmosfære af gensidig respekt og godt humør.

  Samarbejdet inden for TAP-gruppen såvel som med andre medarbejdergrupper er præget af tydelig kommunikation og glæde ved samarbejdet, og på dette grundlag udviser TAP'erne initiativ og handlekraft i situationer, hvor hensynet til læreres og elevers dagligdag kræver det.


  Ledelsen og visionen

  Skolens bestyrelse og ledelse har gymnasiets bedst mulige fremtid for øje og leder ud fra gymnasiets fælles værdier og kultur. Endvidere kommunikerer ledelsen tydeligt rammer og mål for den strategiske udvikling, samtidig med at den kontinuerligt undersøger, om vi på skolen når vores mål. På baggrund af disse undersøgelser er ledelsen klar til at handle, herunder justere strategi og kvalitetsplan.

  Ledelsen følger undervisning og læring tæt og engagerer sig således i eleverne, i lærerne og i de forskellige udviklingsprojekter, samtidig med at den arbejder for at stille skolen og dens ressourcer til rådighed for elevers og læreres kreativitet og handlekraft.

  I kraft af tydelig kommunikation, pålidelig administration og fornuftig prioritering af gymnasiets ressourcer medvirker ledelsen til at sikre et godt arbejds- og læringsmiljø, hvor der er plads til den du er, og blik for den du kan blive.

  Gå til Værdigrundlag  Gå til Mission